کتاب‌خانه‌ای در بهشت

من همیشه این‌طور تصور کرده‌ام که بهشت جایی شبیه یک کتاب‌خانه است.

خورخه لوئیس بورخس