کتاب آرامش بخش

کسی که به کتاب ها تسلی و آرامش یابد، هرگز
آرامش خود را از دست نخواهد داد.
امام علی علیه السلام