تورم کیهانی چیست؟

تورم کیهانی چیست؟ چطور نقاط بسیار دور کیهان همگی یکسان به نظر می رسند؟ آیا کیهان در ابتدا با سرعتی بیش از سرعت نور منبسط شده است؟ آیا ممکن است انرژی منفی باشد؟ داده های رصدی درباره تورم چه می گویند؟

آیا ما در یک جهان موازی زندگی می کنیم؟

آیا ممکن است جهان ما بخشی از جهان های دیگر باشد؟ انواع جهان های موازی کدام هستند؟ نظریه تورم کیهانی درباره جهان های موازی چه می گوید؟ آیا جهان به صورت یک فرکتال رشد می یابد؟ نظریه ریسمان درباره چندجهانی چه می گوید؟ پروفسور ساسکیند، تگمارک، مارتین ریس و آندره لینده توضیح می دهند.

آشنایی با فرمیون‌ها و بوزون‌ها

به چه ذراتی فرمیون و به چه ذراتی بوزون گفته می شود؟ آیا اسپین ذره هر مقدار دلخواهی می تواند باشد؟ ویژگی های فرمیون ها و بوزون ها چیست؟ نظریه ابرتقارن درباره فرمیون و بوزون چه می گوید؟

از کجا می‌دانیم کیهان به صورت شتابدار منبسط می‌شود؟