ماه: دسامبر 2016

سیاه چاله چرخان راز درخشان‌ترین انفجار کیهانی 

در سال ۲۰۱۵، نقشه بردار اتوماتیک ابرنواختر (ASAS-SN) رویدادی به نام ASASSN-15lh را کشف کرد که به عنوان درخشان‌ترین انفجار ابرنواختری ثبت شد، که انفجار یک ستار بسیار  پر جرم در پایان عمر است. این انفجار ۲ برابر درخشان‌تر از رکورد قبلی بود و ۲۰ برابر درخشان‌تر از کل انرژی تولید شده توسط کهکشان راه…